top of page

Shkollat Publike të Portland

Lidhja e studentëve me suksesin

Shërbimet e Studentëve

Students for Students Services.JPG

Znj. Dawn Davis, Drejtor i Shërbimeve Studentore

ddavis@portlandct.us

Nancy Bakos, asistente administrative

nbakos@portlandct.us

33 East Main Street

Portland, CT 06480

Telefoni 860.342.2778

Faksi 860.342.6791

CT Medicaid School-Based Child Health Program
Click here for the Annual Notification Parental Consent
Informacioni i Takimit Këshillimor të Prindërve
Veçimi dhe përmbajtja

Anglisht

Spanjisht

Ndërtimi i një ure

Anglisht

Spanjisht

Masat mbrojtëse procedurale

Anglisht

Spanjisht

Ligji i Mbylljes dhe Përmbajtjes

Anglisht

Seksioni 504

Anglisht

Edukim special

Anglisht

Spanjisht

504 Udhëzues për Burimet

Anglisht

bottom of page