Shërbimet e Studentëve

Znj. Dawn Davis, Drejtor i Shërbimeve Studentore

ddavis@portlandct.us

Nancy Bakos, asistente administrative

nbakos@portlandct.us

33 East Main Street

Portland, CT 06480

Telefoni 860.342.2778

Faksi 860.342.6791

Informacioni i Takimit Këshillimor të Prindërve
Veçimi dhe përmbajtja

Anglisht

Spanjisht

Ndërtimi i një ure

Anglisht

Spanjisht

Masat mbrojtëse procedurale

Anglisht

Spanjisht

Ligji i Mbylljes dhe Përmbajtjes

Anglisht

Seksioni 504

Anglisht

Edukim special

Anglisht

Spanjisht

504 Udhëzues për Burimet

Anglisht

</s></s>

  Shkollat ​​Publike CT Portland

33 East Main Street, Portland, CT 06480

Telefoni: 860.342.6790 Faksi: 860.342.6791

© 2021   Hyrja në Uebfaqe